Úvod  

Kvůli reorganizaci na Přírodovědecké fakultě UP zaniklo Oddělení biochemie proteinů a proteomiky CRH k 31. 12. 2020. Zaměstnanci oddělení přešli na jiné katedry Přírodovědecké fakulty (Katedra biochemie, Katedra experimentální biologie, Katedra chemické biologie, Laboratoř růstových regulátorů), na Centrum výpočetní techniky Univerzity Palackého a na vysokoškolský ústav Catrin. K vyhledání kontaktů použijte adresář https://www.upol.cz/kontakty/.

Vědecký tým oddělení se zabývá několika výzkumnými směry. Přední náplní pracoviště je hmotnostní spektrometrie v analýze proteinů. K dispozici je instrumentální vybavení pro separaci proteinů a peptidů doplněné hmotnostními spektrometry s ionizací MALDI a ESI. Využívá se běžných metod pro přípravu a přečištění vzorků. Provádí se rutinní identifikace proteinů (peptidové mapování a peptidové sekvencování), relativní a absolutní kvantifikace a analýza posttranslačních modifikací (glykosylace, fosforylace). Záběr je přitom široký: od analýzy jednoho vybraného proteinu po mapování proteomů. Hmotnostní spektrometrie intaktních buněk a spor slouží k identifikaci mikroorganismů. Studují se také enzymy, zejména rostlinného a mikrobiálního původu, např. dehydrogenasy, oxidasy a proteasy. Tyto enzymy se získávají izolací z jejich přirozených zdrojů (tkáně, buňky) nebo rekombinantní expresí příslušných genů v hostitelských mikroorganismech. Jejich studium zahrnuje popsání molekulových vlastností, určení typických substrátů a inhibitorů, případně krystalizaci a strukturní analýzu. Hledá se rovněž praktické využití enzymů v potravinářské analýze, a to konstrukcí biosenzorů či imobilizací enzymů na pevné nosiče. Nakonec je možné zmínit zkoumání metabolických drah pro biosyntézu a biodegradaci určitých metabolitů (např. rostlinných hormonů).