Zaměstnanci  

Šebela Marek

Marek Šebela

Marek Šebela, prof., Mgr., Dr. (narozen 1971), absolvoval odborné studium biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (PřF MU) v Brně, kde později také úspěšně ukončil doktorské studium. Vykonal několik krátkodobých zahraničních stáží (Německo, Dánsko, Francie, Japonsko). V roce 2007 se stal profesorem pro obor Biochemie na Masarykově univerzitě v Brně a v letech 2006-2012 byl vedoucím Katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době působí jako vedoucí Oddělení biochemie proteinů a proteomiky v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Zabývá se chemií a biochemií proteinů. Jeho vědecký zájem se týká oxidačně-redukčních enzymů, proteinových modifikací (zejména glykosylace) a MALDI hmotnostní spektrometrie v proteomice. Vedle svých vědeckých, učitelských a vzdělávacích aktivit je také aktivním členem tří vědeckých společností a účastní se organizování mezinárodních vědeckých konferencí jako jsou např. Informal Meeting on Mass Spectrometry nebo Central and Eastern European Proteomics Conference. Obdržel dvě národní ceny za vědecké výsledky. Je členem redakční rady odborného časopisu Journal of Proteomics.

Lenobel René

René Lenobel

René Lenobel, Mgr., Ph.D. (narozen 1971), vystudoval obor analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také úspěšně ukončil doktorandské studium a získal Ph.D. Absolvoval několik kratších studijních zahraničních pobytů v Anglii, Německu a Belgii, kde se zabýval přípravou rekombinatních protilátek, afinitních nosičů a jejich využití v  afinitně-chromatografických technikách. V letech 2005-2007 absolvoval post-doktorandskou stáž pod vedením Dr. R. Körnera na Oddělení buněčné biologie vedeném prof. E.A.Niggem na Max-Plack Institute of Biochemistry v Německu, kde se věnoval kvantitativní analýze proteomu a fosfoproteomu v rámci buněčného cyklu pomocí technik nanokapilární kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. V součastnosti působí jako Senior Researcher na pracovišti Oddělení biochemie proteinů a proteomiky v Regionálním centru Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci. Jeho výzkum je zaměřen na izolace proteinů pomocí afinitní chromatografie s navázanými biologicky aktivními sloučeninami s následnou identifikací a kvantifikací pomocí nanokapilární kapalinové chromatografie spojené s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Věnuje se také výuce studentů v rámci přednášek v oblastech metod a technologií používaných v proteomice, fosfoproteomice a kvantitativní proteomice. Je členem České společnosti pro hmotnostní spektrometrii a České spektroskopické společnosti.

Kobrlová Iveta

Iveta Kobrlová

Iveta Kobrlová (narozena 1975) vystudovala obor chemik-operátor na SOU farmaceutickém v Olomouci. V současné době pracuje jako technik fyzikálních oborů na těchto pracovištích: Oddělení biofyziky, Oddělení biochemie proteinů a proteomiky a na oddělení Centrální laboratoře a podpora výzkumu ve výzkumném Centru Regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Frömmel Jan

Jan Frömmel

Jan Frömmel, Mgr., Ph.D., promoval v roce 2010 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a obdržel titul Mgr. v oboru biochemie. Diplomová práce se nazývala Příprava nových syntetických substrátů aminoaldehyddehydrogenasy. Ve stejném roce započal své postgraduální studium na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v  Olomouci. Předmětem jeho studia je substrátová specificita, inhibice, chemická modifikace a imobilizace rostlinných aldehyddehydrogenas směřující k bioanalytickým aplikacím. Od září 2010 pracuje na poloviční úvazek jako vědecký asistent.

Chamrád Ivo

Ivo Chamrád

Ivo Chamrád, Mgr., Ph.D. (narozen 1982), vystudoval magisterský obor biochemie na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2006. V témže roce pak započal své postgraduální studium jako společný student Laboratoře růstových regulátorů a Katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V jeho průběhu se věnoval především použití afinitních technik v proteomice. S touto tématikou také souvisela půlroční odborná stáž, kterou Ivo Chamrád absolvoval v laboratoři prof. Giulia Superti-Furgy v Centru pro molekulární medicínu Rakouské akademie věd ve Vídni, a která byla zaměřena na použití chemické proteomiky s kinasovými inhibitory ve vzorcích pocházejících z biopsií solidních tumorů. Svou disertační práci s názvem Afinitní chromatografie v proteomice Ivo Chamrád obhájil na počátku roku 2012. Následně byl zaměstnán jako Junior researcher na Oddělení biochemie proteinů a proteomiky v Centrum Regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. V současné době je jeho práce zaměřena na identifikaci molekulárních partnerů rostlinných hormonů pomocí rozličných technik chemické proteomiky. Mimo své vědeckou činnost se Ivo Chamrád věnuje také výuce studentů oborů biochemie a molekulární a experimentální biologie.

Končitíková Radka

Radka Končitíková

Radka Končitíková, Mgr., ukončila magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2010. Bakalářská práce s názvem Charakterizace cytokininoxidasy (CKO) - inhibice deriváty N-benzyl-N'-pyridyl močoviny a diplomová práce s názvem Purifikace a charakterizace mutantů cytokininoxidasy / dehydrogenasy z kukuřice byla dokončena na Ústavu biochemie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V září 2010 začala postgraduální studium v oboru biochemie na stejném oddělení, kde se zabývá studiem reakcí následujících po degradaci cytokininů cytokininoxidasou / dehydrogenasou včetně nukleosidovými ribohydrolasami a zejména rodiny aldehyd dehydrogenas z kukuřice (Zea mays). Pracuje na částečný úvazek jako vědecký pracovník od září 2010.

Kopečná Martina (roz. Tylichová)

Martina Kopečná

Martina Kopečná, Mgr., Ph.D. (roz. Tylichová, narozena 1981), vystudovala v roce 2006 obor biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Během roku 2005 strávila 5 měsíců na pracovišti Laboratoire de Chimie Biologique, INRA/INA-PG v Grignonu (Francie) v rámci studentského výměnného programu ERASMUS/SOCRATES. V letech 2006-2009 byla PhD studentkou na katedře biochemie PřF UP. V červnu 2009 obhájila svoji dizertační práci Study of plant aminoaldehyde dehydrogenase. Allergenic properties of wheat prolamins a obdržela titul Ph.D. z biochemie na PřF UP. Absolvovala tříměsíční stáže na INRA-AgroParisTech (Grignon, Francie) v rámci stipendia FEBS v roce 2008 a na Universität Hamburg (Německo) v rámci stipendia FEMS v roce 2010. Od roku 2010 je zaměstnaná jako výzkumný pracovník Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Její výzkumná činnost je spojena s přípravou rekombinantních proteinů, expresí, purifikací, místně řízenou mutagenezí a qPCR.

Kopečný David

David Kopečný

David Kopečný, Mgr., Ph.D. (narozen 1977), v roce 2003 absolvoval obor analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Během roku 2002 strávil 3 měsíce na pracovišti Laboratoire de Chimie Biologique, INRA/INA-PG v Grignonu (Francii) v rámci studentského výměnného programu ERASMUS/SOCRATES. V letech 2003-2006 byl PhD studentem na katedře biochemie PřF UP a v laboratoři buněčné biologie, INRA Versailles ve Francii. Během studia obdržel stipendia EGIDE a Marie-Curie. V říjnu 2006 obhájil svoji dizertační práci pod dvojím vedením (cotutelle de thèse) s názvem Structure and function of cytokinin oxidase/dehydrogenase. Modifications of enzymes a obdržel titul Ph.D. v oboru lékařská chemie a biochmie (Univerzita Palackého, Olomouc) a v  oboru biologie (Univerzita Paříž-Jih XI, Orsay). Od roku 2006 působí na katedře biochemie jako výzkumný pracovník (od roku 2013 jako odborný asistent) se zaměřením na studium rostlinných oxidoreduktas a hydrolas se vztahem na metabolismus cytokininů a polyaminů. V roce 2009 absolvoval tříměsíční stáž (INRA-AgroParisTech, Grignon) v  rámci stipendia FEBS. Dále vykonal několik krátkodobých zahraničních stáží ve Francii a Německu. Jeho výzkumná činnost je spojena s přípravou rekombinantních proteinů, krystalizací, řešením krystalových struktur, dokováním a místně řízené mutagenezi. Od roku 2010 je zaměstnancem Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Raus Martin

Martin Raus

Martin Raus, Mgr., Ph.D. (narozen 1982), vystudoval informatiku na Katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zde obhájil bakalářskou práci na téma Rozšiřující modul programu na vizualizaci gramatik a automatů (2006) a diplomovou práci na téma Webová hra pro mnoho hráčů (2008). V letech 2008-2013 absolvoval doktorské studium biochemie na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, přičemž jeho působení se zaměřilo na oblast bioinformatiky. V září 2013 obhájil disertační práci na téma Softwarová analýza a predikce v hmotnostní spektrometrii. Na přelomu roku 2012-2013 absolvoval tříměsíční studijní vědeckovýzkumnou stáž na Fakultě technické chemie, TU Vídeň v Rakousku. V současné době pracuje jako Junior Researcher na Oddělení biochemie proteinů a proteomiky Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Vzhledem k jeho specifické specializaci je jeho pracovní náplní oblast bioinformatiky, počítačová analýza dat, tvorba specializovaného softwaru a další podpora výzkumu pomocí informačních technologií.

Simerský Radim

Radim Simerský

Radim Simerský, Mgr., Ph.D., vystudoval obor Biologie-Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2009 obhájil tamtéž disertační práci na téma Analysis of endogenous steroids in various biological materials. V současné době se při Oddělení biochemie proteinů a proteomiky Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum věnuje studiu proteinů interagujících s rostlinnými hormony.

Uřinovská Jana (roz. Hujová)

Jana Uřinovská

Jana Uřinovská, Ing., Ph.D. (roz. Hujová), absolvovala v roce 2002 Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie, Ústav biochemie a mikrobiologie a získala titul Ing. v Biomedicínském inženýrství. Od roku 2002 působila jako postgraduální studentka na 1. Lékařské fakultě Karlovy univerzity. Během let 2005 – 2008 pracovala jako vědecký pracovník na Ústavu metabolicky dědičných poruch v Praze a její hlavní vědecké zájmy byly lysosomální střádací poruchy (LSD), buněčná biologie a patologie HGSNAT, LSD modelování v C. elegans (RNA intereference, transgenní GFP exprese) a aplikace světelné mikroskopie. Ph.D. titul obhájila 11. prosince 2008 a od ledna 2009 získala postdoktorandské místo na Oddělení molekulární biologie, Katedře Biochemie, Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Od prosince 2009 do dubna 2013 byla na mateřské dovolené. Od května 2013 pracuje jako Junior Researcher na Oddělení biochemie proteinů a proteomiky Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a její hlavní vědecký zájem je hmotnostní spektrometrie (MALDI) a její aplikace.

Ľuptáková Eva (roz. Hájková)

Eva Ľuptáková

Eva Ľuptáková, Mgr. (roz. Hájková), v roce 2015 završila na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci studium oboru Biochemie. Ve své bakalářské i diplomové práci se věnovala nukleosidhydrolasam z kukuřice (Zea mays) a mechu (Physcomitrella patens). Během magisterského studia absolvovala krátkodobou stáž na univerzitě v Hamburgu. V roce 2015 zahájila postgraduální studium pod vedením Davida Kopečného, v kterém se věnuje enzymům podílejícím se na metabolizmu purinů a  cytokininů v mechu a kukuřici.

Perutka Zdeněk

Zdeněk Perutka

Zdeněk Perutka, Mgr. v roce 2015 vystudoval obor Biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své diplomové práci se zabýval identifikací rostlinných jaderných proteinů pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie. Ve stejném roce zahájil postgraduální studium na Oddělení Biochemie Proteinů a Proteomiky ve výzkumném centru Regionu Haná pro Biotechnologický a Zemědělský výzkum, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Jeho disertační práce je zaměřena na analýzu rostlinného proteomu pomocí technik nanoLC-MALDI-TOF/TOF MS a  MS/MS.


Bývalí zaměstnanci

Tarkowski Petr

odkaz >>

Ćavar Zeljković Sanja

odkaz >>

Halouzka Rostislav

odkaz >>

Jaworek Pavel

odkaz >>

Beinhauer Jana (roz. Chalupová)

Jana Beinhauer (roz. Chalupová)

Jana Beinhauer, Mgr. (roz. Chalupová), vystudovala magisterské studium oboru biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2011. Diplomová práce s názvem Identifikace a biotypizace fytopatogenů kulturních rostlin pomocí hmotnostní spektrometrie byla taktéž vypracována na katedře biochemie. Zde pokračuje i ve svém postgraduálním studiu, které zahrnuje a rozvíjí další analýzy rostlinných patogenů pomocí MALDI - TOF hmotnostní spektrometrie se zaměřením na biomarkery. Během let 2010-2013 měla krátkodobé výzkumné pobyty na Technické univerzitě ve Vídni, na Ústavu chemických technologií a analytiky, v Rakousku, a v roce 2013 absolvovala půlroční stáž na Oddělení chemie a biochemie Texaské Univerzity v Arlingtonu, v USA. Od ledna 2012 pracuje na částečný úvazek jako doktorand-vědecký pracovník na Oddělení biochemie proteinů a proteomiky Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Danihlík Jiří

Jiří Danihlík

Jiří Danihlík, Mgr. (narozen 1986), vystudoval obor Biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2011 je Ph.D. studentem. Jeho výzkum je zaměřen na studium imunity včel, především na antimikrobiální peptidy. Vyvíjí metody detekce a kvantifikace antimikrobiálních peptidů včel, které jsou založeny na kapalinové chromatografii a hmotnostní spektrometrii, s cílem studovat rozdíly v jejich produkci v souvislosti se včelími patogeny. V roce 2012 strávil měsíční studijní pobyt v Uppsale ve Švédsku v laboratoři Joachima de Mirandy a v roce 2012 dva měsíce v Lundu v laboratoři Alejandry Vásquez. Je praktickým včelařem, věnuje se také vzdělávání včelařů především oblasti zvládání nemocí včel. Je národním koordinátorem pro ČR v asociaci COLOSS – projekt monitoringu ztrát včelstev.

Dyčka Filip

Filip Dyčka

Filip Dyčka, Mgr., Ph.D. (narozen 1981), ukončil magisterské studium obor biofyzika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2007. Tématem bakalářské a diplomové práce byla elektrochemická detekce oligonukleotidů a jejich složek na chemicky modifikovaných grafitových elektrodách. V roce 2012 získal titul Ph.D. z biofyziky na Masarykově univerzitě. Svoji disertační práci s názvem Identifikace a charakterizace proteinů regulovaných rostlinnými hormony cytokininy pomocí hmotnostní spektrometrie vypracoval na Oddělení proteomiky a glykomiky Ústavu analytické chemie AV ČR, v.v.i. v Brně, kde také působil na pracovní pozici doktorand, později postdoktorand. V současné době je postdoktorandem na Oddělení biochemie proteinů a proteomiky ve výzkumném Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého. V roce 2013 absolvoval krátkodobou stáž na Technické univerzitě ve Vídni.

Loginov Dmitry

Dmitry Loginov

Dmitry Loginov, Mgr., Ph.D. (narozen 1984), vystudoval biotechnologii na Faculty of Technology and Production Management, Moscow state university of food production, Ruská Federace. V roce 2010 získal titul Ph.D. z biochemie na A.N. Bach Institute of biochemistry, Russian Academy of Sciences, kde pracoval v letech 2006-2012 (jako spolupracovník pro výzkum od roku 2010). Absolvoval krátkodobý výzkumný pobyt v zahraničí (EMBL, Hamburg). V současné době je výzkumným pracovníkem v Oddělení biochemie proteinů a proteomiky ve výzkumném centru Regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Jeho výzkumné zájmy jsou zaměřeny především na metaloenzymy, proteomické testy oomycet a ascomycet se zaměřením na určování proteinových markerů pro identifikaci fytopatogenních hub. Má zkušenosti v oblasti mikrobiologie, biochemie, krystalografie a proteomických analýz. Jeho publikace se vztahují k principiální a biotechnologické problematice, včetně výzkumu rekombinantních proteinů průmyslového významu. Je také spoluautorem jednoho patentu.

Franc Vojtěch

Vojtěch Franc

Vojtěch Franc, Mgr., Ph.D. (narozen 1986), absolvoval v roce 2011 obor Biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své diplomové práci se zabýval analýzou glykosylace proteinů použitím MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie a tandemové hmotnostní spektrometrie. V současnosti je Ph.D. studentem na Oddělení Biochemie Proteinů a Proteomiky ve výzkumném centru Regionu Haná pro Biotechnologický a Zemědělský výzkum, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Tématem jeho disertační práce je Analýza posttranslačních modifikací proteinů použitím hmotnostní spektrometrie. V letech 2011-2013 absolvoval několik krátkodobých stáží na Technické Univerzitě ve Vídni a v roce 2013 pobýval 6 měsíců na vědecké stáži na Univerzitě v Birminghamu (USA).